Natuurakkoord zorgt voor versobering

Roden - REGIO -  Met de minimaal beschikbare middelen voor beheer heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten prioriteit te leggen bij het continueren van de zes-jarige contracten binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het collectief agrarisch natuurbeheer van weidevogels en akkervogels.

De subsidiebedragen voor natuurbeheer worden verlaagd van 84% naar 75% van de standaardkostprijs en de bedragen voor agrarisch natuurbeheer worden bevroren op het niveau van 2011. Gedeputeerde Rein Munniksma van natuur en landschap neemt met de beperkte openstelling geen financiële risico’s: ,,Afhankelijk van de definitieve gevolgen van het natuurakkoord kunnen we de subsidieplafonds later mogelijk verhogen. Buiten de EHS zullen naast inwoners en toeristen ook grondgebruikers en eigenaren de gevolgen ervaren. Ik denk vooral aan bosgebieden, waar onderhoud van bomen, paden en recreatieve voorzieningen in het gedrang kunnen komen.”