Wethouder Gerrit Alssema ‘We hebben een visie!'

NOORDENVELD - In 2025 is Noordenveld leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant. Dit zijn de vijf kernwaarden uit de visie op Noordenveld 2025. Deze visie werd op 7 september vastgesteld door de gemeenteraad. We vragen wethouder Gerrit Alssema naar het belang van de visie.

“De visie is een kompas, een stip aan de horizon. Het is een bron van inspiratie en geeft richting aan keuzes. Een visie heeft ook een bindende functie, geeft vorm aan onze identiteit. Wat voor gemeente willen we in 2025 zijn? Sommige mensen waren teleurgesteld dat er niet al allerlei stevige beleidsvoornemens en streefgetallen in de visie staan. Maar daar hebben we expres niet voor gekozen. Een visie is in mijn ogen een inspirerende toetssteen voor nieuwe ontwikkelingen, geen dichtgetimmerd contract met de toekomst.” De visie is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Inwoners en andere belanghebbenden zijn in elf bijeenkomsten aan de slag gegaan met de vraag wat in 2025 de sterke punten van Noordenveld zouden moeten zijn. Dit leverde een kleurrijk beeld op, ook in letterlijke zin, omdat de deelnemers hun ideeën op gekleurde post-its schreven. De inbreng van de inwoners werd verwerkt in een concept-visie, waarmee de gemeente weer terugging naar de inwoners met de vraag “Hebben we u goed begrepen?” Op basis van de reacties in de tweede ronde ontstond de versie die op 7 september door de gemeenteraad werd aangenomen. Wat gaat er nu met de visie gebeuren? Wethouder Alssema: “Het moet natuurlijk niet blijven bij mooie woorden op papier. Daarom gaan we ervoor zorgen dat iedereen weet wat er in de visie staat. Een belangrijke doelgroep zijn daarbij de medewerkers van de gemeente. Zij zijn degenen die het beleid van de gemeente voorbereiden. Zij moeten ervoor zorgen dat nieuw beleid getoetst wordt aan de visie. Bij alle plannen moeten we kijken hoe ze kunnen bijdragen aan een leefbare, groene, ondernemende, duurzame en transparante gemeente. In het laatste hoofdstuk van de visie, ‘de uitdaging' genaamd, zijn al wat voorzetten gedaan hoe dat zou kunnen. Zo staat daar bijvoorbeeld dat de gemeente bij alle uitbreidingsplannen een norm stelt voor de minimale hoeveelheid groen. Ook staat er te lezen dat de bedrijvigheid in Noordenveld zich concentreert op de terreinen recreatie en toerisme, hoogwaardige kennistechnologie, een levendige middenstand en de agrarische sector. Een levendige middenstand draagt natuurlijk ook bij aan de leefbaarheid.” Transparant Er zijn zelfs al beleidsplannen waarbij de visie is meegenomen. Zo ligt er op het ogenblik een participatie- en communicatienota ‘Noordenveld 2.0' ter inzage. Hierin stelt de gemeente onder andere aan de orde hoe zij haar burgers gaat betrekken bij nieuw beleid, als invulling van de kernwaarde Transparantie. Gerrit Alssema: “Uit de avonden met inwoners kwam duidelijk naar voren dat zij vaak eerder bij ontwikkelingen betrokken willen worden. In de nota staat dat in elk plan een participatieparagraaf moet komen, waarin staat hoe we inwoners laten participeren.” Een ander voorbeeld is het recreatiebeleid dat op het ogenblik vorm krijgt. In de visie staat dat recreatie één van de peilers is van het ondernemende Noordenveld. De gemeente wil de recreatie onder andere stimuleren met de oprichting van een platform voor recreatie-ondernemers. Creatieve ideeën Verder wil de gemeente graag verder in gesprek over de visie met haar inwoners. Gerrit Alssema: “Tijdens het traject bleek dat mensen soms tegenstrijdige dingen willen. Aan de ene kant bijvoorbeeld de kleine dorpen kleinschalig houden, maar aan de andere kant wel een goed voorzieningenniveau. Zeker met de verwachte krimp van het inwonersaantal zal het best lastig worden voorzieningen in stand te houden. Maar misschien hebben mensen wel hele creatieve ideeën of blijkt dat ze er meer voor over hebben om dingen in stand te houden dan wij denken. Daarover willen mijn collega's van het College en ik graag in gesprek met inwoners. Hoe we dat gaan doen wordt op dit moment uitgewerkt.” Meer weten over de visie? U kunt hem downloaden op de website van de gemeente, www.gemeentenoordenveld.nl