Lijst Groen Noordenveld vraagt om open meningsvorming over brandweer

NOORDENVELD - De fractie Lijst Groen Noordenveld is teleurgesteld over de manier waarop de meerderheid van de fracties in de gemeenteraad en het college, de besluitvorming over de brandweer in Peize en Roden voorbereiden.

Op 12 oktober 2011 is in de gemeenteraad de vraag aan de orde of de brandweerpost Peize open moet blijven en of de post Roden de tweede bluswagen moet houden. Dit onderwerp had wat Lijst Groen Noordenveld betreft al veel eerder aan de orde kunnen en moeten komen. Bij de voorjaarsnota, behandeld op 27 juni 2011, heeft Lijst Groen Noordenveld al haar mening gegeven. Er moet duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de brandweer. Bezuinigingen dienen gezocht te worden in het materiaal, gebouwen, en nieuwe taken voor de brandweer die elders geld opleveren (hulp aan ouderen/gehandicapten, taken voor de veiligheidsregio), niet in het sluiten van een post en niet in het afschaffen van de tweede wagen in Roden. Binnen de begrotingspost integrale veiligheid (€ 2.116.000,00), waar de brandweer onder valt, moet een bezuiniging van 5% mogelijk zijn, bijvoorbeeld door op de bijdrage aan de veiligheidsregio (€ 225.000,00) meer te bezuinigen dan nu gebeurt. Het college en de andere fracties hebben dit standpunt tot nu toe niet overgenomen, maar Lijst Groen Noordenveld blijft het verdedigen, mede naar aanleiding van onze bezoeken aan de posten Roden en Peize en gesprekken met de brandweervrijwilligers. Lijst Groen Noordenveld heeft om een informatiebijeenkomst gevraagd net zoals er bijeenkomsten over de vrijetijdsboulevard, speelbeleidsplan en dergelijke zijn geweest. Wat onze fractie betreft is ook de avond over de brandweer een normale openbare informatie avond, waar alle (steun)fractieleden hun vragen kunnen stellen. Nu mogen alleen fractievoorzitters vooraf ingediende vragen stellen in een besloten bijeenkomst. Een aanpak die Lijst Groen Noordenveld niet kan waarderen. Er gaan door deze opzet nu al geruchten dat de gemeenteraad in de achterkamertjes over de brandweer gaat besluiten. We willen deze geruchten niet voeden, maar juist tegemoet komen aan de kernwaarde TRANSPARANTIE uit de gemeentelijke visie 2025. Voor de lopende discussie met inwoners, over de manier waarop het gemeentebestuur communicatie en participatie wil uitvoeren, is het belangrijk nu te laten zien dat de gemeente ook over moeilijke onderwerpen op een open manier wil praten. Lijst Groen Noordenveld hoopt dan ook dat haar advies om een normale informatie avond te houden, alsnog gehonoreerd wordt.