Open brief brandweer Roden

Roden - Open brief brandweer Roden ten aanzien van het voorzieningenniveau van de brandweer in Noordenveld.

,,Wij zien ons genoodzaakt tot dit schrijven vanwege de huidige gang van zaken omtrent de besluitvorming in bovengenoemde zaak. Tevens is het een logisch gevolg op de publiciteitsacties van de post Peize. Er zit een duidelijk verschil in de benadering van de twee posten in deze kwestie: Onze insteek is dat wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid en de hulpverlening in het algemeen in onze gemeente. Dit hebben wij de afgelopen jaren d.m.v. diverse brieven kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur. Tot op heden hebben wij bewust de media niet betrokken in het uitten van onze zorgen. De post Peize schuwt blijkbaar geen enkel middel om de toekomst van hun post te waarborgen en heeft vorige week actief de media betrokken in deze kwestie. Zij doen dit middels een behoorlijk gekleurd en incompleet verhaal. Dit is hun goed recht en gezien de mogelijke gevolgen goed voor te stellen. Wat ons echter verbaasd is dat deze acties geleid hebben tot uitspraken van gemeenteraadsleden over het behoud van de post Peize. Deze raadsleden hebben tot op heden nooit persoonlijk gereageerd op onze brieven. U kunt zich voorstellen dat dit tot wrevel heeft geleid tussen beide genoemde korpsen, voorheen was deze verstandhouding altijd goed. De huidige, kwalijke situatie is volgens ons dan ook volledig toe te schrijven aan de stuitende besluiteloosheid van het gemeentebestuur. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat vanuit Roden bij elke door hun genomen actie de post Peize hiervan op de hoogte is gesteld. Ook is meermaals aangeboden hiervoor op de kazerne langs te komen om e.e.a. uit te leggen om de verstandhouding zo goed mogelijk te houden. Dit is categorisch geweigerd, zoals onlangs nog bij het noodzakelijke besluit de post Peize in de dagsituatie buiten dienst te zetten. De beide korpsen worden tegen elkaar uitgespeeld om het volgende (genoemd in diverse rapportages): er is in dit gebied één tankautospuit (TAS, zeg maar brandweerauto) te veel. De keuze is deze weg te halen bij Peize, wat betekent dat deze post wordt opgeheven, of dit te doen bij Roden (heeft er nu twee). Eén besluit staat eigenlijk bij voorbaat al vast. Burgemeester V.d. Laan heeft in een vorige betrekking eens een post gesloten. Dit heeft zoveel commotie veroorzaakt dat hij zich heilig heeft voorgenomen dit nooit weer te laten gebeuren.   In de jaren negentig is er het onderzoek SAFE, deze concludeert dat voor de wettelijke veiligheid men het zonder de post Peize kan stellen. Dit gebied kan overgenomen worden door de omliggende korpsen. Het dan zittende college wenst zich hier de vingers niet aan te branden en het rapport verdwijnt onder in de la. In 2003 is er een risico-inventarisatie in het verzorgingsgebied Roden. Hieruit blijken voor de brandweerzorg twee tankautospuiten nodig. Dit is ook het advies. De risico's in Roden zijn in de loop der jaren wel verandert, maar zeker niet vermindert. (Op dit moment is dat weer een actueel gegeven. In de nu beschikbare onderzoeksgegevens van de zeer grote brand op het industrieterrein van Moerdijk komt naar voren dat de gemeente Moerdijk nooit zo'n inventarisatie heeft gedaan. Het gemeentebestuur en de brandweer krijgen daarvoor in het rapport onder uit de zak. We mogen ons dus gelukkig prijzen dat deze inventarisatie hier wel heeft plaatsgevonden, echter ligt er nog steeds een voorstel dat in strijd is met de conclusies uit dat onderzoek. Het mag duidelijk zijn tot welke gevolgen dit kan leiden.) In 2004 wordt de verordening Brandveiligheid en hulpverlening door de raad vastgesteld. Hierin wordt bepaald dat de post Roden dient te bestaan uit 24 personen en twee volwaardige tankautospuiten. In 2008 krijgen wij ineens te horen dat de tweede wagen niet vervangen gaat worden. In september 2009 gaat er een eerste brief van ons naar het college, dit over meerdere zaken. Wij beperken ons hier verder tot het genoemde voorzieningenniveau. In reactie op onze brief volgt een bezoek van de raad en men belooft actie en verbetering. De te vormen veiligheidsregio komt in beeld, wederom komt de tweede TAS in beeld. Wij sturen hierop een zeer kritische brief aan het college en de raad. Dit wordt ons door de burgemeester en de gemeentesecretaris niet in dank afgenomen en zij komen bij ons op bezoek. Dit is een pittig gesprek maar leidt wel tot een schriftelijke toezegging door de burgemeester, en wel dat de post Roden voor de langere termijn uit de huidige personeel- en materieelsterkte zal blijven bestaan (maart 2010). Dit doet ons besluiten de brief in te trekken. Nog geen half jaar later komt de sterkte in materieel wederom ter discussie. In ieder vervolgcontact met de gemeente hebben wij bovenstaande toezegging van de burgemeester aangehaald. Er is geen enkele keer op gereageerd, de toezegging lijkt niets waard, is echter wel gedaan! Eind 2010 moet er een onderzoek komen naar het voorzieningenniveau van de brandweer in Noordenveld. Er is blijkbaar niet genoeg vertrouwen in het eigen personeel want hiervoor word een extern, dus kostbaar, bureau ingeschakeld. Deze komt in januari 2011 met het rapport met verschillende keuzemogelijkheden. Er zitten een paar fouten in het rapport maar één van de keuzes is het sluiten van de post Peize. Hierop komt de kwartiermaker voor de nieuw te vormen veiligheidsregio voor de HVD in beeld. Hij heeft meermaals contact met de burgemeester en het rapport word volledig afgeschoten. Hetzelfde onderzoeksbureau komt vervolgens met een nieuw rapport, wat wij als gemanipuleerd durven benoemen. Dit wordt op 17 maart 2011 aan de bevelvoerders van Noordenveld gepresenteerd. Deze presentatie wordt verzorgd door iemand van het bureau Falck, maar grotendeels overgenomen door de kwartiermaker van de HVD. Over objectiviteit gesproken. Dit nieuwe rapport spreekt niet meer over keuzes, maar geeft een voorstel: Peize behouden, Roden één voertuig minder. Twee maanden later zal deze presentatie gegeven gaan worden aan de gemeenteraad, tot die tijd geld een spreekverbod(?) voor de op de hoogte zijnde bevelvoerders. Dit tweede rapport doet ons besluiten wederom een brief te schrijven. Dit keer aan de burgemeester en de gemeentesecretaris, immers niet iedereen mag nog van dit rapport weten. In reactie op deze brief wordt de postchef van Roden door de gemeentesecretaris bij het college op het matje geroepen. Dit gebeurt op zijn verzoek in het bijzijn van de andere bevelvoerders. Er wordt ons kwalijk genomen verkeerde conclusies te trekken want het rapport zou wel degelijk keuzes laten. De aanwezige wethouders zijn in tegenstelling tot ons allemaal in het bezit van een geschreven versie. Het embargo gold blijkbaar niet voor iedereen. Vervolgens is een week later de presentatie aan de raad. Dit keer is er zelfs niemand van het bureau Falck aanwezig en wordt de presentatie geheel gedaan door de kwartiermaker I. Kortleven. Het wordt dezelfde tenenkrommende voorstelling als die van twee maanden eerder waarbij nog opgemerkt wordt dat bij deze toch zeer belangrijke bijeenkomst slechts vier raadsleden de moeite hadden genomen hierbij aanwezig te zijn. Weer word uitsluitend het voorstel benoemd, van keuzes is geen sprake. Van het wel aanwezige college is er niemand die een reactie geeft op ons gesprek een week eerder. Excuses waren ons inziens op zijn plaats geweest. Wij nodigen de gemeenteraad uit voor een bezoek bij ons op de kazerne. Dit keer zijn hierbij wel een groot aantal raadsleden aanwezig. We doen een ons inziens duidelijke presentatie over de daadwerkelijke situatie en gevolgen die sommige voorstellen kunnen inhouden. Na afloop volgen wat schouderklopjes:”goed gedaan jongens”, het leidt niet tot andere inzichten en er volgt verder geen enkele reactie. In juni 2011 maken wij gebruik van het inspreekrecht voor de raadscommissie. Wederom met een volgens ons duidelijk en terecht verhaal over onze zorgen. Geen reactie. De commandant brandweer J.R. de Vries moet vervolgens een advies schrijven. Aan de hand van alle voorliggende documenten wordt zijn advies: sluiten van de post Peize, Roden zo laten als het is. Dit advies is conform de in het verleden gemaakte afspraken over de post Roden. Ook dit advies wordt niet geaccepteerd. N.a.v. een toezegging door de burgemeester aan de post Peize wordt er door een deskundige van buitenaf nog eens een advies gegeven op basis van de aanwezige informatie. Dit advies blijkt al weken op het gemeentehuis te circuleren voordat dit bekend gemaakt word. Het advies van deze adviseur luid:”Peize behouden en in Roden de tweede auto weg”. Ondertekent met: “anoniem”. Dit advies op deze manier is te gek voor woorden, er is door deze “deskundige”nooit gesproken met de betreffende korpsen. Wij durven te betwijfelen of deze persoon bestaat, en zijn anders zeer benieuwd naar zijn of haar identiteit. Met dit advies gaat de gemeentesecretaris niet akkoord, zijn advies aan het college luid: Peize sluiten en op termijn in Roden het tweede voertuig weg. Het college neemt dit advies in behandeling en kan niet tot besluit komen. Hierop wordt het advies in oktober 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad. Waarom achten wij die tweede auto in Roden nu zo belangrijk en onmisbaar? Roden kent de luxe in de tegenwoordige tijd nog voldoende mensen op de been te kunnen brengen om twee brandweerauto's te bemannen, wij zien dit de komende jaren niet veranderen. Een brandweerauto is gedurende een behoorlijk aantal dagen per jaar niet inzetbaar. Hij is nodig voor trainingen, opleidingen en cursussen. En dit steeds meer. Verder zijn er de nodige onderhoudsbeurten en mogelijke pechgevallen. Verder kan hij al zijn ingezet bij een incident en is op dat moment voor een volgende melding niet beschikbaar. Bij bovengenoemde situaties moet je dan een beroep doen op een omringend korps. En daar zit het probleem, zowel Norg, Peize als Leek kunnen in de dagsituatie geen dekking garanderen. Dit heeft al tot gevolg dat wij vanuit de post Roden overdag ook uitrukken naar zowel Norg als Peize. Met het mogelijke verdwijnen van het tweede voertuig in Roden is er dan in een groot gebied geen brandweerzorg of hulpverlening mogelijk. Wij vinden dit onacceptabel voor een dergelijk grote woonkern, met behoorlijk wat industrie. Maar blijkbaar laat het gemeentebestuur persoonlijke, emotionele en politieke redenen zwaarder wegen dan de veiligheid voor zijn burgers, instellingen en bedrijven. Ondanks meerdere brieven en acties van onze kant de laatste 2 ½ jaar is er geen noemenswaardige reactie van het gemeentebestuur of de raad geweest. Vorige week heeft de post Peize de media en daarmee de publiciteit gezocht. Prompt volgt er een reactie van een aantal fracties in de krant, en wel dat deze op voorhand kiezen voor het behoud van deze post.(waarom dan wel dure onderzoeken toestaan?). Dan kan men blijkbaar wel reageren. Het is niet onze omgangsvorm. Hierdoor menen wij een vraagteken te kunnen zetten of dit gemeentebestuur capabel genoeg is nog enig besluit in deze zaak te kunnen en mogen maken. Wij hebben grote moeite met de gevolgde gang van zaken bij de besluitvorming over het voorzieningenniveau van de brandweer in Noordenveld en de rol van het college in dit proces. Tevens willen wij de gemeenteraad nogmaals wijzen op de gevolgen van een wijziging in de materiaalsterkte van de post Roden voor de burgers van Roden e.o. en de enorme impact van deze wijziging op de beschikbaarheid en motivatie van de huidige vrijwilligers van de post Roden. Daarnaast betreuren wij het ten zeerste dat de goede verstandhouding met onze collega's van de post Peize door de hele gang van zaken behoorlijk onder druk is komen te staan. Zo slecht is het op dit moment niet gesteld met de brandweer in Noordenveld. Er zijn wat aandachtspunten, maar met wat kleine aanpassingen kunnen wij goed verder. Er liggen nog steeds voorstellen op tafel die onherstelbare schade teweegbrengen. De haalbaarheid van het op peil brengen van de post Peize in de dagsituatie is niet onderzocht. Er is enkel een keer aan de bevelvoerders van de post gevraagd of zij hiertoe kans zien en zij hebben deze vraag gretig met ja beantwoord. Hier kunnen vraagtekens bij geplaatst worden, deze kunnen wij het gemeentebestuur desgewenst eenvoudig toelichten. Doe geen torenhoge investeringen in kansloze missies en luchtfietserij. Er is geld genoeg verspild aan onderzoekskosten waar zelf om is gevraagd en niets mee is gedaan. Laat eigen medewerkers binnen de brandweer en het gemeentelijk apparaat een beleid voor de toekomst maken. Zij zijn daar capabel genoeg voor en beschikken over voldoende gezond verstaand om dit aan te kunnen.” Bovenstaand stuk is geschreven namens de inmiddels nog 22 vrijwilligers van de post Roden, en tevens als bezorgde burgers die toevallig verstand van brandweer en hulpverlening hebben.