Brief inwoners Alteveer en Dorpsbelangen RAS aan Hoofddirectie Stichting Leger de Heils

ALTEVEER - De Hoofddirectie  W & G van de stichting Leger des Heils

Luitenant Kolonel Mevrouw Dr. C.A. Voorman Postbus 3006 1300 EH Almere Afdeling Noord W & G van de stichting Leger des Heils Mevrouw B. Buma Mevrouw Kroeze Leger des Heils Noord Kwinkeplein 10a 9712GZ Groningen Alteveer, 8 november 2011 Geachte mevrouw  Voorman, mevrouw Kroeze en mevrouw Buma, Sinds enige maanden vindt op initiatief van het Leger des Heils in de Prins Willem Alexanderhoeve te Alteveer, gemeente Noordenveld, een maandelijks omwonenden- overleg plaats met de volgende partijen: burgemeester en wethouder van de gemeente Noordenveld, twee gemeente-ambtenaren, wijkagent, de dames Kroeze en Buma van het Leger des Heils en een delegatie van de inwoners van het buurtschap Alteveer. Het Leger des Heils heeft dit omwonenden-overleg in het leven geroepen om, zoals zij aangeeft,  “een goede buur” te willen zijn. In werkelijkheid wil het Leger met dit overleg de verstandhouding met de inwoners van Alteveer repareren, omdat het Leger via een “overvaltechniek” in Alteveer een opvang voor dak-en thuislozen tracht te realiseren. Tijdens dit overleg worden zaken als overlast, veiligheid, leefomgeving etc. open besproken. Het is echter gebleken dat de afgevaardigden van het Leger niet zuiver omgaan met de meldingen die aan hen worden gedaan. Een van de deelnemende inwoners van Alteveer heeft om deze reden het overleg op 4 oktober j.l. helaas moeten verlaten. Op 3 november 2011 heeft de medewerker van het Leger, mevrouw Kroeze, in een interview aan het Dagblad van het Noorden vermeld dat inwoners van Alteveer cliënten van het Leger zouden aanmerken als “verkrachters en moordenaars”. Hoe deze medewerker van het Leger aan deze termen komt is de inwoners een raadsel en zij vatten deze uitlating op als een diepe belediging. De inwoners hebben altijd open en oprecht gesproken. Ze hebben de cliënten van het Leger nooit anders omschreven dan volgens de informatie die zij zelf van het Leger hebben gekregen. De indruk die volgens deze informatie over cliënten, die ook tot de door het Leger omschreven doelgroep behoren, waaronder verslaafden met een meervoudige problematiek, bij de inwoners van Alteveer is ontstaan wordt op uitstekende wijze “in beeld” gebracht in het televisieprogramma Dokument van de NCRV  over de dak- en thuislozen/verslavingsopvang in Beilen op 7 november j.l. (de documentaire is te vinden via google: dokument.ncrv.nl 7 november 2011, verbannen naar Beilen). Daarin is te zien dat het  gaat om kwetsbare mensen, die vanwege onvoorspelbaar risicovol gedrag omwille van zichzelf en hun omgeving de uiterste zorg en begeleiding nodig hebben. En ook dan nog kan aan de hand van de veelal trieste afloop worden geconstateerd dat resultaten amper zijn te boeken. Er zijn verder beelden te zien uit een omwonenden-overleg, waarvan ook de desbetreffende burgemeester deel uitmaakt. Het blijkt dat de inwoners van Beilen  -vanuit praktijkervaring en ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen!- reële zorgen over hun veiligheid naar voren brengen, hetgeen door deze burgemeester uitdrukkelijk wordt onderschreven. Verwijtbaar is het dan ook dat in Alteveer, zόnder het geringste vooronderzoek, zoals een risico-analyse, een locatiecriteria-afweging en een beheersplan, waarbij inwoners en politie van tevoren worden betrokken, door u –als ervaringsdeskundigen- kwetsbare mensen te midden van een kleine kwetsbare gemeenschap worden geplaatst. Want zo mag je een groep merendeels ouderen, woonachtig in een gehucht tussen het groen, zonder sociale  controle mogelijkheden en waar het aardedonker kan zijn, toch wel noemen. De logische reacties die dit alles bij ons oproept worden door een stafmedewerker van het Leger des Heils, mevrouw Kroeze, vertaald in bewoordingen die we absoluut ongepast vinden en niet kunnen tolereren. Dat dit de handelwijze zou worden van het Leger des Heils, vanouds bij alle gezindten bekend als een barmhartige christelijke organisatie, hadden wij nooit verwacht. Het Leger verspeelt op deze wijze steeds meer krediet. Jammer en onnodig! Het is niet zo dat de inwoners zich uit het overleg terugtrekken, maar door haar uitingen tijdens genoemd interview heeft mevrouw Kroeze het overleg bewust geblokkeerd. In dit interview laat mevrouw Kroeze ook weten vanuit haar levensinstelling om alle mensen te geven. Mogen wij dat, als inwoners van Alteveer, eveneens ervaren? Graag zouden wij in dit verband een openlijk excuus van mevrouw Kroeze ontvangen om de door haar gebruikte onheuse bejegeningen ongedaan te maken. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, namens de inwoners van Alteveer en de vereniging van Dorpsbelangen RAS Johan Kasper Rinus Lagas   Correspondentieadres: Dr. M. Lagas, Stuwweg 6, 9306TD Alteveer cc: B & W  gemeente Noordenveld A. Pleiter, M. Nienhuis (gemeente Noordenveld) De heren Vrijs en Prak (politie) Dagblad van het Noorden: de heren R. Otterloo en M. de Bruin De krant , de heer V. Muskee Het Roder Journaal, de heer Garama RTV Drenthe , de heer P. Vegter