Najaarsnota Noordenveld: Huishoudboekje 2011 in balans

RODEN - NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld is dankzij maatregelen die zijn genomen in 2010 en 2011, financieel in evenwicht. Dat blijkt uit de Najaarsnota van de gemeente.

Van de €2.1 miljoen die is bezuinigd, komt bijna de helft voor rekening van de gemeentelijke organisatie. Deze keuze is gemaakt om de inwoners van Noordenveld zoveel mogelijk te ontzien. Zo is er € 545.000 bezuinigd op de bedrijfsvoering en € 435.000 op de ambtelijke organisatie. Ook werden de lagere bijdragen die we van het rijk ontvingen door bezuinigingen opgevangen. Door incidentele meevallers kan de gemeente verplichtingen nakomen zonder de algemene reserves aan te tasten, zoals de verwachte eindafrekening van de herinrichting Roden-Norg (€ 450.000). Een voorbeeld van een incidentele meevaller is het extra dividend (€ 800.000) in het kader van de verkoop van aandelen Essent. Verder is door afkoop van woningbouwsubsidies eenmalig € 300.000 binnengekomen. De gemeenten Leek en Noordenveld hebben een schragende functie in het kader van de Regiovisie Groningen /Assen. Dat betekent dat zij een deel van de groei in de regio opvangen (qua werk en wonen). Daarom heeft de gemeente Noordenveld moeten investeren in grond ten behoeve van woningbouw. Door het verslechterde economische tij en de crisis in de woningmarkt zal een deel van de grond onbebouwd blijven. Dit zal financiële consequenties hebben. Het gemeentebestuur beraadt zich momenteel op maatregelen. Bij de jaarrekening 2011 zal hierover meer bekend zijn. De Najaarsnota is het laatste instrument in de begrotingscyclus voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Het gemeentebestuur beschrijft hoe in financieel opzicht het (bijna) voorbije begrotingsjaar is verlopen. In feite is het een tussentijdse opmaak van de balans.