Lagere kosten door samenwerking in de waterketen

RODEN - REGIO - In Groningen en Noord-Drenthe gaan gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samenwerken in de waterketen. De betrokken bestuurders hebben daarvoor het 'waterketenakkoord' ondertekend en daarmee het startschot gegeven voor onderzoek naar doelmatigheid, kwaliteit en kwetsbaarheid in de waterketen.

Door de samenwerking zullen de kosten voor riool- en zuiveringbeheer voor de burger minder sterk stijgen. Bovendien wordt duidelijker zichtbaar waar de burger nu eigenlijk voor betaalt, wat er met de waterschapslasten wordt gedaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van de dienstverlening vergroot. Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken ernaartoe de komende tien jaar de kostenstijging in te dammen. Dit doen zij door de investeringen beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast zullen zij meer gebruik maken van elkaar kennis en kunde. Voorbeelden zijn: betere afstemming tussen riolering en rioolwaterzuivering, gezamenlijk aanbesteden en samen taken uitvoeren. Deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn 30 gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe.