Bijdrage Noordenveld aan ‘passief huis’

NORG - Actium wil in Norg een innovatieve pilot uitvoeren in het kader van de energietransitie. Daarbij gaat het om de passief huis methode.

Het is een concept dat nog nauwelijks door corporaties wordt toegepast en een stap verder gaat dan BENG of NOM, de twee methodieken die op dit moment het meest door corporaties worden toegepast. Actium wil deze pilot graag realiseren in Noordenveld, meer in het bijzonder in Norg in het Oosterveld (deelplan Buiten-Zuid). Het betreft de 16 sociale huurwoningen die Actium daar zal bouwen. De woningen zullen prefab gebouwd worden

In essentie zijn passief huizen woningen die zodanig worden geIsoleerd dat er geen warmte opwekkingsapparaat nodig is. Het gaat om luchtdichte gebouwen met een hoge isolatiewaarde, een goed comfortabel binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Omdat Actium ook een comfortabel leefklimaat wil garanderen aan haar huurders onder extreme omstandigheden worden tevens als 'achtervang' infrarood verwarmingspanelen geplaatst. Ook het prefab bouwen is innovatief, en nieuw voor Actium. De ruwbouw staat in 14 dagen, de hele doorlooptijd bedraagt niet meer dan 2. maximaal 3 maanden.

Bijdrage

Punt is wel dat de stichtingskosten van passief woningen op dit moment aanzienlijk hoger zijn dan van een traditionele woning. Bij een huurprijs van 'betaalbaar laag (595 euro), een huurprijs die borgt dat de woning bereikbaar is voor het gros van de huurders, heeft dit als gevolg dat de investering per woning 27.000 euro boven de investeringsruimte van Actium ligt (de onrendabele top) bij de genoemde huurprijs en het te behalen rendement van 2,3%. Rendement dat Actium dient te realiseren bij nieuwbouw op het niveau BENG. Actium ziet mogelijkheden om een deel van deze onrendabele top uit eigen vermogen af te dekken, maar voor het uitvoeren van de pilot kan Actium niet zonder een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

Voor onder meer sociale volkshuisvesting in Norg heeft de gemeente middelen gereserveerd, de 'Reserve sociale volkshuisvesting Norg'. Dit bestedingsdoel wordt bevestigd door het coalitieakkoord 2018-2022, waarin op pagina 3 laatste regel het volgende over de reserve is geschreven: 'Hiervan is een gedeelte beschikbaar voor de sociale woningbouw.'

Ambitieus

De gemeente heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het vlak van verduurzaming. De Omgevingsvisie stelt dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal moet zijn (pagina 25). Ook het cllegeakkoord gaat vol voor duurzaamheid. Pagina 4 spreekt duidelijke taal: 'Duurzaamheid en energietransitie warden voortvarend opgepakt'. En over de woningbouw op dezelfde pagina ieuwbouwwoningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd en nieuwbouwwoningen worden zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd.'

Actium gaat voluit voor de energietransitie en wil graag bijdragen aan het zetten van stappen. Dat vraagt ook om innovatieve projecten. Projecten die verder gaan dan energieneutraal of NOM, de twee meest toegepaste oplossingen op dit moment in de corporatiesector. Voor de beoogde innovatie wil Actium graag een pilot in haar werkgebied starten op basis van de passief huis methode. In de basis betekent dit, dat een woning zodanig wordt gefsoleerd dat er geen warmte-opwekkingsapparaat nodig is in de woning. Op de woning wordt een hoeveelheid zonnepanelen geplaatst die voldoende is om de woning in haar energiebehoefte te voorzien, waarbij er een overcapaciteit is voor huishoudelijk gebruik van circa 2.000 Kwh. Dit betekent voor een eenpersoonshuishouden dat de energielasten nihil zullen zijn en voor een vierpersoonshuishouden ongeveer 40 euro per maand. Verder zullen de woningen prefab worden gebouwd met een revolutionair bouwsysteem.