Mensinge onder de loep

RODEN - B en W van Noordenveld willen een onderzoek starten naar de financiële en bedrijfsorganisatorische gezondheid van Stichting Landgoed Mensinge. Mede aanleiding is het verschil in begroting en jaarrekening over 2015, die ruim 21.000 euro in de min zit.

Over 2015 heeft de stichting 224.000 ontvangen. De jaarrekening laat een beeld zien van stijgende inkomsten en stijgende uitgaven. Met het negatief resultaat van ruim 21.000 euro is er nu een negatief vermogen van 15.000 euro. De afwijking, als het bestuur, wijkt onder meer af door Mensinge Events. De gemeente heeft met Landgoed Mensinge afspraken gemaakt over subsidie-aanvraag voor 2017, die verwerkt is in een beleidsplan 2016-2019 van de stichting en ook in de jaarrekening over 2015. De afspraken betreffen prestaties van Museum Havezate Mensinge, De Landskeuken, Theater De Winsinghhof/Culturele Huiskamer, Cinema De Winsinghhof en buitenactiviteiten. Financieel is afgesproken dat de subsidie tussen 2014 en 2018 wordt afgebouwd, van 240.000 naar 188.000 in 2018.

Podiumactiviteiten

Inmiddels heeft de stichting Mensinge Complex twee activiteiten overgenomen van de Culturele Kring Roden, te weten podiumactiviteiten en huisconcerten. Daarmee zijn subsidiebedragen gemoeid van respectievelijk 9000 en 2000 euro. De subsidie is in 2016 begroot op 226.240 euro. Uitgaande van de meerjaren-afspraken zou de subsidie in 2017 begroot moeten worden op 228.500 euro, inclusief loon/prijsindexering van 1 procent. Dit willen B en W beschikbaar stellen. Stichting Landgoed Mensinge heeft in 2009 opdracht gekregen van de gemeente om van het landgoed een bruisend cultureel centrum te maken, uitgesmeerd over twee periodes: 2011-2014 en 2014-2017. Met daarbij afnemende subsidies als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Die opdracht is niet veranderd. Aan de hand van een plan van aanpak is de hoogte van de subsidie vastgelegd. In mei is een nieuw beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2017-2019. Hierin wordt gevraagd omverhoging van de subsidie met 150.000 euro. Binnen de huidige middelen kan de stichting naar eigen zeggen niet voldoen aan de opdracht.

Continuïteit

Verder komt - aldus B en W - de continuïteit van de stichting in gevaar door financiële en organisatorische problemen. Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat door de stichting veel gedaan wordt voor een minimaal subsidiebudget: 'er wordt met passie en inzet gewerkt'. Met een onderzoek wil Noordenveld zien hoe het landgoed functioneert gezien de brede opdracht, de ambities van de stichting, continuïteit en financiën. In maximaal twee scenario's kan een nieuwe opdracht worden ingezet, met daarin verwerkt de risico's. Uitgangspunt is het in balans brengen van inkomsten en uitgaven, een aangepaste gemeentelijke opdracht en zorg voor de bedrijfsvoering op verantwoorde wijze. Daarbij wordt ook gekeken naar cultuur-historische waarden, commerciële mogelijkheden, de positie van vrijwilligers, mogelijke afgeleide economische gevolgen voor Roden en omgeving en kansen van de diverse scenario's. Zo kan vast een aanzet worden gegeven voor een opdracht. Voor het onderzoek wil Noordenveld maximaal 25.000 euro uittrekken.