Zonder dorpshuis raakt Langelo het kloppend hart kwijt

LANGELO - Om een sociaal hart voor ons dorp Langelo te kunnen behouden, staan de inwoners voor de uitdaging om als dorp een eigen dorpscafé te gaan exploiteren. Het dorpscafé is de plaats voor ontmoeting, cultuur en gezelligheid in het dorp.

"Het plan is om als dorp het café (Bralts-red.) te verkrijgen en dit als dorpshuis te gebruiken. Van de gemeente Noordenveld vragen we het gebouw aan te kopen en vervolgens om niet over te dragen aan Stichting De School. Het oude schoolgebouw wordt dan door de stichting teruggegeven aan de gemeente, die het gebouw kan verkopen en er een nieuwe bestemming voor kan vinden. Het dorp Langelo heeft samen de uitdaging opgevat om te onderzoeken hoe het dorpscafé een succes kan worden. Daaruit is ons projectplan voortgekomen, dat laat zien hoe we- zonder jaarlijkse subsidies - een toekomstbestendige exploitatie kunnen borgen", aldus het bestuur. "Voor ons is het duidelijk: zonder dorpshuis of café raakt Langelo het kloppend hart kwijt. Met dit plan maakt Langelo zich sterk voor het behoud van het café als dorpsvoorziening: de huiskamer van Langelo. Langelo: een klein Drents dorp met actieve bewoners! Langelo heeft een rijk verenigingsleven. Er worden veel activiteiten georganiseerd waar bewoners maar ook veel oud-bewoners aan deelnemen. Zij houden een sterke binding met het dorp."

Uitdaging

De voormalige basisschool in het dorp wordt geëxploiteerd door Stichting School. Op dit moment wordt het gebouw echter slechts mondjesmaat gebruikt. Het gebouw is verouderd en heeft hoge exploitatiekosten. De Stichting is de afgelopen jaren niet actief bezig geweest met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het gebouw te exploiteren. Vanwege het ‘slapend’ bestaan en het exploitatietekort is overwogen de school af te stoten. Veruit de meeste activiteiten vinden plaats in het lokale café. Het café is van oudsher het sociale middelpunt van ons dorp. Het café staat al enkele jaren te koop. De eigenaar heeft nu besloten het café te sluiten op 1 januari 2017. "Dat zou betekenen dat we het hart van ons dorp verliezen. Zonder School en café zou er geen dorpshuisfunctie meer zijn in Langelo. Reden voor Dorpsbelangen en Stichting School om samen aan de slag te gaan voor de toekomst van ons dorp." Het bestuur blikt met de plannen bewust naar de toekomst. "We willen het café als huiskamer voor Langelo behouden: als plaats om elkaar te ontmoeten en om alle activiteiten te faciliteren die in, door en voor het dorp worden georganiseerd. De keuze voor het café is een toekomstbestendige keuze. Het café leent zich als gebouw goed voor de verschillende activiteiten waar behoefte aan is. Er is daarnaast ruimte voor commerciële horeca of bijvoorbeeld een Bed & Breakfast, waarmee de exploitatie van het nieuwe ‘dorpscafé’ voor de toekomst geborgd kan worden. In diverse publicaties, een enquête en discussieavond hebben de plannen aan het plan voorgelegd aan de bewoners en samen ideeën bedacht voor de aankoop, inrichting en vooral de exploitatie van het dorpscafé."

Behoefte

Het blijkt volgens Dorpsbelangen dat er behoefte is aan continuering en uitbreiding van de activiteiten, voor een bredere doelgroep: meer voor ouderen en meer voor de jeugd. Op basis van de input vanuit het dorp is een werkgroep aan de slag gegaan om de mogelijkheden en haalbaarheid te onderzoeken. Van de gemeente Noordenveld vragen we het gebouw aan te kopen en over te dragen aan Stichting De School. Voor aanpassing en verduurzaming is in de basis een bedrag van 75.000 euro opgenomen, waarvoor we deels eigen vermogen en deels fondsen (privaat/publiek) buiten de gemeente aanspreken. Samen met de eigenaar/uitbater van het café en met hulp vanuit het dorp en van andere dorpshuizen zijn mogelijkheden onderzocht en is een exploitatiebegroting opgesteld. Inzet van beheerders en vrijwilligers zijn daarin meegenomen. Ook de verhuur van de bij het café behorende woning is onderdeel van de exploitatie. De begroting is gebaseerd op omzet uit de dorpsactiviteiten. Na het eerste jaar kan op basis hiervan een voorzichtig positieve exploitatie worden gedraaid. In aanvulling daarop wordt gezocht naar extra inkomsten vanuit de uitbreiding van functies, waarvoor de samenwerking wordt gezocht met (commerciële) exploitanten. "Een toekomstbestendige exploitatie is op die manier geborgd", stelt Dorpsbelangen.