Steun vrijwilligers Mensinge 'in natura'

RODEN - B en W van Noordenveld hebben in een reactie op vragen van de raadsfracties laten weten, dat landgoed Mensinge toe is aan 'rust'. Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers moet volgens het college ín natura'.

Op algemeen financieel gebied stellen B en W dat de tussentijds ontvangen circulaires na 2017 weer voldoende perspectief geven voor de meerjarenbegroting. "Dat perspectief ontbrak helaas nog bij het opstellen van de voorjaarsnota voor het jaar 2017. Wij hebben voor 2017 een eenmalig tekort geaccepteerd. Maatregelen om dat tekort weg te werken zouden het voorzieningen- en subsidieniveau aantasten. Om die reden stellen wij de raad voor het tekort eenmalig te dekken. De verschillende wensen vanuit de Voorjaarsnota hebben wij verwerkt in de begroting. Hoewel het meerjarenperspectief momenteel positief is en onze vermogenspositie op orde, blijven wij ook in 2017 alert op het structureel in balans houden van onze inkomsten en uitgaven." Een discussiepunt binnen de gemeenteraad is de hondenbelasting. Het college wil in het voorjaar van 2017 een notitie aanbieden om een discussie te kunnen voeren en een besluit te nemen over de eventuele voortzetting of afschaffing van deze heffing. De Ozb en de nivellering zoals die in de huidige begroting is verwerkt, is een rechtstreeks gevolg van de bestuursovereenkomst Nei Naoberschap. "Daar willen we niet aan tornen. In de bestuursovereenkomst is afgesproken om het eigenarentarief van de Ozb voor woningen en niet-woningen in vier jaar op gelijke hoogte te brengen, in 2018 zal dit volledig gerealiseerd zijn. Als we het bij de Ozb hebben over een trendmatige verhoging bedoelen we de opbrengstverhoging. Wat dat individueel betekent, is mede afhankelijk van de WOZ waarde en de in gang gezette nivellering van het eigenarentarief voor woningen en niet-woningen.

Mensinge

Het bestuur van Landgoed Mensinge heeft als tijdelijke oplossing voor de financiële en organisatorische problemen besloten De Havezate en De Landskeuken voorlopig te sluiten. "Een onbevredigende oplossing voor alle partijen die betrokken zijn bij het landgoed. Des te meer reden om nu aandacht te geven aan het proces om te komen tot een goed en toekomstbestendig scenario voor het Landgoed Mensinge. Dat proces gaat nu lopen door extern onderzoek te laten doen. Tegelijkertijd moet er in onze ogen aandacht zijn voor de vrijwilligers en professionele partijen die geraakt worden door het besluit om Havezate en Landskeuken te sluiten. We hebben de afgelopen periode niet alleen intensief gesproken met het bestuur maar ook met diverse vrijwilligers-(groepen) van Havezate en Landskeuken. Alle partijen zijn van mening dat Havezate en Landskeuken zo snel mogelijk weer open moeten." "Uit de gesprekken komt echter ook een verschillend beeld naar voren over de samenwerking en de onderlinge verhoudingen. Het is in ieders belang om rust te creëren zodat het onderzoek goed kan verlopen. Tegen die achtergrond hebben we besloten om voor de ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers van Havezate en Landskeuken niet te kiezen voor een financiële oplossing maar voor een tijdelijke oplossing “in natura”, de kosten hiervan passen binnen het door u beschikbaar gestelde budget. Wij hebben goede hoop dat De Landskeuken en Landgoed Mensinge binnenkort weer worden geopend."

Oosterveld

"Met de ontwikkeling van het Oosterveld in Norg geven wij uitvoering aan de bestuursovereenkomst Nei Naoberschap en aan een eerder raadsbesluit om het gebied gefaseerd te ontwikkelen. Wij hebben u de laatste tijd mondeling en schriftelijk op de hoogte gehouden van zaken als archeologie, welstand en personeelswisselingen. Wij stellen alles in het werk om zo spoedig mogelijk te starten met de aanleg van de weg en het uitgeven van de eerste kavels in het Oosterveld. Het symposium ‘Norgerduinen’ is volgens B en W een goede eerste stap in de richting van een duurzame visie op het gebied van de Norgerduinen zien. "Het proces om uiteindelijk te komen tot de visie is reeds begonnen. Op korte termijn wordt met de werkgroep Norgerduinen om tafel gezeten om het vervolgproces te bepalen. Tevens zal de provincie Drenthe bij dit proces worden betrokken. Voor de voorjaarsvakantie van 2017 zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd waarbij we de bezoekers van het symposium meenemen in het vervolgproces. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd. Tijdens het proces om te komen tot een duurzame visie zullen verschillende vraagstukken, waaronder de vraag op welke wijze er wordt omgegaan met de handhaving van de permanente bewoning moeten worden beantwoord."

Duurzaamheid

"Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde van onze gemeente. Afgelopen jaar is de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 vastgesteld. Hierin staat onze ambitie om een klimaatneutrale gemeente te worden en dat we in 2030 de duurzaamste gemeente van Drenthe willen zijn. Dit jaar stimuleren en faciliteren we het zonnepark Halo, het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad, het verduurzamen van bedrijven en het ondersteunen van initiatieven voor het collectief opwekken van zonne-energie. Ook bekijken we de kansen en mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op onze bedrijventerreinen. In ons voorstel over verduurzaming van gebouwen op afstand adviseren we onder andere het beschikbare bedrag als eenmalige subsidie te verdelen over de gebouwen. Wij stellen wel voor om 200.000 euro beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de bijdrage van de provincie waardoor we ook in 2017 onze inwoners in staat stellen om gebruik te maken van Zonneleningen." "Het is ons uitgangspunt dat we zoveel mogelijk inwoners betrekken bij nieuw beleid. Bij het opstellen van de omgevingsvisie, maar ook bij recent ander beleid, hebben we hier weer veel ervaring mee opgedaan. We hebben het hier over burgerparticipatie. Bij burgerparticipatie gaan wij (gemeente) bezig met nieuw beleid, het initiatief komt van de gemeente en wij organiseren bijeenkomsten en andere activiteiten waarbij we inwoners vragen met ons mee te denken. Volgens ons gaat het bij ‘Anders Denken, Anders Doen’ vooral om overheidsparticipatie. Hierbij gaat het om het zoeken van aansluiting bij initiatieven vanuit de samenleving. Bij overheidsparticipatie komt het initiatief vaak niet van de gemeente. De afstand tussen de overheid en de samenleving is groot, wij willen werken aan het verkleinen van deze afstand, zodat inwoners niet alleen meedenken met ons, maar wij ook meedenken met de inwoners.

Right to Challenge

"De mogelijkheid om de gemeente uit te dagen hebben wij opgenomen in onze Wmo-verordening. Actief uitdragen hebben wij (nog) niet gedaan. Dit is een bewuste keuze. Wij willen het Right to Challenge binnen het bredere kader plaatsen van inwonersinitiatieven. Aansluitend bij overheidsparticipatie. Inwonersinitiatieven komen vanuit de dorpen en wijken in onze gemeente, daar begint het initiatief. Als gemeente willen we een open en stimulerende houding aannemen ten aanzien van inwonersinitiatieven. Het is belangrijk om daarvoor ook binnen onze organisatie de juiste randvoorwaarden te scheppen. Door aan te sluiten op praktijksituaties proberen we te verbeteren en te leren van inwonersinitiatieven. Een voorbeeld is dat wij onlangs bij de vrijwilligers in Een zijn geweest om te horen waar zij in het proces rond de ontwikkeling van de MFA tegenaan zijn gelopen; wat geven de vrijwilligers de gemeente mee om van te leren. Onze focus ligt daarom op het versterken van het contact en de voeling met inwoners die zich inzetten voor allerhande initiatieven en het scheppen van randvoorwaarden om initiatieven te laten slagen." Het door diverse fracties bepleite afzien van korting op subsidie zal volgens B en W Museum Kinderwereld zeker financiële lucht geven en de positieve exploitatie die er nu is, handhaven. "De korting is echter het resultaat van een bezuinigingsronde die is ingezet in 2013. We nemen graag over dat de korting op de subsidie wordt gekoppeld aan de realisatie van de visie op de Brink."