Zeker 300 hectare erbij aan agrarisch natuurbeheer in Drenthe

REGIO - Steeds meer boeren in Drenthe doen aan agrarisch natuurbeheer. Agrarische Natuur Drenthe verwacht in 2018 ruim 300 hectare meer aan natuurvriendelijke  akkerranden, slootkanten en landschapselementen te kunnen onderbrengen bij deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

In 2017 werd iets meer dan 1300 hectare onder de regeling gecontracteerd bij boeren, eveneens 300 hectare meer dan in 2016. De voorlopige stand voor 2018 staat nu op 1628 hectare. Tot 15 mei 2018 kunnen nog ANLb-contracten voor dit jaar worden afgesloten. Opgedeeld in categorieën liggen 616 hectares agrarisch natuurbeheer in Drenthe op grasland. Daar wordt voornamelijk de weidevogel beschermd. Naast bekende soorten als grutto, kievit en scholekster gaat het bijvoorbeeld ook om de wulp, gele kwikstaart en graspieper. Voor agrarisch natuurbeheer op open akkerland zijn dit jaar in Drenthe extra middelen beschikbaar gesteld ter bescherming van akkervogels. Het is Agrarische Natuur Drenthe gelukt dit oppervlak te laten toenemen tot zo’n 626 hectare. Vorig jaar lag deze vorm van agrarisch natuurbeheer nog op 364 hectare. Het gaat hierbij om bescherming van akkervogels als grauwe kiekendief, torenvalk, veldleeuwerik, patrijs, geelgors en blauwe kiekendief.  Daarvoor worden natuurlijke randen of akkers ingezaaid waar ze voedsel en bescherming vinden.

Bescherming

In de ruigtes en poelen op het akkerland wordt op nog eens ruim 290 hectare gewerkt aan bescherming van soorten als kamsalamander, knoflookpad, dwergvleermuis, eikenpage en veldspitsmuis. Boeren die meedoen aan het ANLb passen hun bedrijfsvoering daar deels op aan en krijgen daar een vergoeding voor. Ze doen daarvoor aan uitgesteld maaibeheer, maar leggen ook flora- faunastroken aan langs akkers en watergangen, of maken gedeeltes plas-dras of leggen poelen aan. Dat laatste is bedoeld om kikkers, salamanders en padden extra leefruimte te bieden en gebeurt in Drenthe op ruim 50 hectare. Tenslotte zijn boeren in Drenthe voor nog eens 40 hectare actief in het waterbeheer. Daarbij gaat het om de aanleg van waterberging, bufferzones om verdroging tegen te gaan en water langer vast te houden, en maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.