Noorderzijlvest sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

REGIO - Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie wil een structurele oplossing voor zwerfafval.

Zo’n 40 procent van ons zwerfafval bestaat uit PET-flesjes en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voorhet waterleven. De Statiegeldalliantie roept de overheid op om statiegeld te heffen op deze kleine plastic flesjes en blikjes. Op 15 maart neemt de Tweede Kamer hierover een beslissing. Uit onderzoek blijkt dat het zwerfafval fors afneemt als er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes. Ervaringen in Duitsland, Noorwegen en Denemarken tonen aan dat het heffen van statiegeld leidt tot veel minder zwerfafval. Plastic en blik in sloten, plassen, rivieren en kanalen tast de waterkwaliteit aan. En kunnen gevaarlijk zijn voor planten en dieren. Uiteindelijk belandt het meeste zwerfafval via deze watergangen in zee. In de oceanen zorgt het voor drijvende vuilnisbelten; de zogenaamde ‘plastic soep’. Via de voedselketen en het drinkwater kan dit ook gezondheidsrisico’s voor mensen opleveren. Noorderzijlvest wil verontreiniging van het oppervlaktewater voorkomen. Bronaanpak staat daarbij voorop bij het terugdringen van zwerfafval.

Opruimen kost geld

Het opruimen van zwerfafval kost de (lokale) overheden bovendien tientallen miljoenen per jaar. Dat geldt ook voor het waterschap. Roosters van gemalen en rioolwaterzuiveringen moeten regelmatig schoongemaakt worden. En na een storm ruimt het waterschap het aangespoelde afval op. Het afval bestaat vooral uit plantaardig materiaal uit zee. Als dit afval vervuild is met plastic is het niet meer geschikt voor een biovergister, maar moet het tegen hogere kosten gestort worden. Op deze manier betaalt de burger eruiteindelijk voor. Veel gemeenten, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven sluiten zich aan bij de Statiegeldalliantie. Hiermee pleiten ze gezamenlijk voor een structurele oplossing voor het vervuilen van straten, bermen, stranden en zeeën. Het zet in op een bronaanpak, waarbij producenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen. En de belastingbetaler niet voor de schoonmaakkosten opdraait. De insteek is een echt duurzame oplossing waarbij grondstoffen (plastic en blik) worden hergebruikt.