Weidevogelbescherming: 'We zijn er nog niet'

RODEN - Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor de weidevogels. Er werd gestart met het uitvoeren van het Drentse actieplan voor behoud en bescherming van akker- en weidevogels.

Een van de belangrijkste speerpunten uit dit actieplan: Samenwerking tussen natuurorganisaties, agrariërs, terreinbeheerders, vrijwilligers en wildbeheereenheden verbeteren. De resultaten van het afgelopen broedseizoen zijn nu gebundeld in het jaarverslag van de vrijwillige weidevogelbescherming. De vondst van het eerste kievitsei op 10 maart 2017 markeerde de start van het weidevogelseizoen. In totaal werden er afgelopen jaar 2133 nesten gevonden in onze provincie, ruim 300 minder dan het jaar ervoor. Met name bij de kievit, de grutto en de tureluur was de daling zichtbaar. Iets meer dan de helft van alle eieren (ruim 54%) is daadwerkelijk uitgekomen, maar vooral de combinatie van kou en neerslag in april zorgde ervoor dat veel kuikens het toch niet gered hebben.

Vrijwillig

Vrijwilligers zijn essentieel bij het behoud en het beschermen van weidevogels. Negentien nieuwe vrijwilligers hebben in 2017 de beginnerscursus gevolgd en konden daarna ingezet worden in een van de 33 vrijwilligersgroepen. Daarnaast zijn het afgelopen jaar de eerste stappen in het actieplan voor behoud en bescherming van akker- en weidevogels gezet. Ruim 13 acties zijn inmiddels uitgevoerd. Een daarvan was het aanstellen van een ‘maatregelenmakelaar’. Jaap van Gorkum, projectleider van Landschapsbeheer Drenthe, heeft deze rol op zich genomen: “Als maatregelenmakelaar coördineer ik alle acties om de weide- en akkervogels te beschermen, waarbij samenwerkingspartner AND verantwoordelijk is voor het akkervogel-onderdeel van het actieplan. Ik zorg dat alle betrokken partijen met elkaar om tafel komen, samenwerking is ontzettend belangrijk. Met elkaar maken we afspraken over passende beheermaatregelen en biotoopverbetering.” Het Drentse actieplan voor de akker- en weidevogels wordt ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe, de Agrarische Natuur Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, Werkgroep Grauwe Kiekendief en de provincie Drenthe.