Actieprogramma duurzaamheid

RODEN - Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit staat ook in onze Omgevingsvisie 2030. Het Actieprogramma Duurzaamheid 2018 laat zien waar de gemeente Noordenveld nu staat en wat nodig is om onze ambitieuze doelstellingen te halen.

We nemen onze verantwoordelijkheid en gaan samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken aan een mooie en duurzame toekomst voor Noordenveld. We leggen de lat hoog! Met het Actieprogramma wil de gemeente Noordenveld een beweging in gang zetten. Het devies: niet afwachten, voortvarend kansen oppakken en acties ondernemen op basis van de kennis van nu, want elke stap in de goede richting is er één.

De gemeente Noordenveld heeft al veel stappen gezet, met name op het terrein van samenwerken, informatie verzamelen en delen: het laten uitvoeren van energiescans, organisatie van Zonne- en Warmtetour, deelname aan het Drents Energie Loket en prestatieafspraken met woningcorporaties. Ook hebben we LED-verlichting toegepast in de openbare ruimte, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen geplaatst en maatschappelijke gebouwen verder verduurzaamd.

Samenwerking

Er is dus al veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet. We halen onze doelstellingen door samen te werken met inwoners, ondernemers en andere partijen, door kennis en ervaringen te delen en anderen enthousiast te maken. We hebben enkele lokale partijen benaderd om een reactie te geven op het actieprogramma, waaronder Energiecoöperatie Noordseveld, scholen, woningcorporaties Actium en Woonborg, Platform duurzaam Noordenveld en Adviesraad duurzaamheid. Het zijn partijen waarvan wij denken dat we ze in 2018 nodig hebben om serieuze stappen te zetten op weg naar een klimaatneutrale gemeente Noordenveld.

In het verlengde van de Nota Duurzaamheid 2015-2020 ligt de focus van het Actieprogramma bij het thema Energie, en meer specifiek bij energiebesparing en energieopwekking. We geven voorrang aan acties waarbij we zelf aan het stuur zitten, zoals maatregelen rond gemeentelijke gebouwen, het eigen wagenpark en inkoop en aanbesteding. Door het goede voorbeeld te geven, stimuleren we hopelijk anderen om ons te volgen.