Geen lastenverhoging in Noordenveld

RODEN - “Stevig investeren zonder belastingverhogingen voor de inwoners”, aldus wethouder van Financiën Alex Wekema.

Wekema vat daarmee in enkele woorden de lijvige begroting voor 2019 samen. “Het is een solide basis om wensen vanuit raads- en coalitieakkoord te realiseren en ingezet beleid voort te zetten.” De wensen vanuit raads- en coalitieakkoord zijn verwerkt in een Meerjarig Uitvoerings Programma.

Het college stelt voor onder meer geld vrij te maken voor de centrumontwikkeling Roden, maar ook voor Norg, Peize en Nieuw-Roden. De invoering van de Omgevingswet zal grote inspanningen vragen en onze dienstverlening dichter bij de inwoners brengen. Daarnaast wil het college investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties en in nieuwe scholen.

Verder wordt geld vrijgemaakt voor duurzame wijkvernieuwing, duurzaamheid en het maken van dorpsplannen. Aandacht wordt eveneens gevraagd voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, toeristisch-recreatieve ambities en veilige fietsroutes. Het college zoekt nadrukkelijk de samenwerking met raad, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en mede-overheden. Ook het betrekken van jongeren bij het beleid is van belang. Motto van het college is: ‘Verbinden, Samenwerken en Doen’.

Belastingen

In de begroting wordt voorgesteld de hondenbelasting af te schaffen en de lokale belastingen zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB) niet te verhogen. De tarieven voor de huur van sporthallen en andere gemeentelijke accommodaties worden niet verhoogd, waardoor ook lokale sportverenigingen niet te maken krijgen met lastenverzwaringen.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op maandag 5 november en stelt de begroting dan vast. Inspreken door inwoners en organisaties op de begroting is mogelijk tijdens de commissievergadering van 10 oktober.