Boeiende avond over samenhang wetgeving sociaal domein

Samenhang wetgeving sociaal domein. Dat was de titel van een recent gehouden contactavond in hotel Langewold, georganiseerd door de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld ( SMA Noordenveld ).

De SMA heeft tot taak de gemeente te adviseren over zaken binnen het sociale domein. Om dat te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat er leeft bij de gebruikers van de verschillende wetten die het sociale domein bepalen is het een goed contact met de achterban van de SMA noodzakelijk. Daarom worden er contactavonden georganiseerd.

De achterban van de SMA zijn de verschillende instellingen werkzaam binnen het sociale domein. Het liefst zou de SMA direct contact hebben met de gebruikers maar dat is moeilijk te organiseren. In Langewolde Hotel was Wilma Kuijper van de stichting Stimulansz uitgenodigd om de samenhang tussen die alles regel rond zorg, werk, inkomen, welzijn en jeugd regelen te bespreken.

Achterban

De achterban was goed vertegenwoordigd, maar ook de gemeente was met een flinke delegatie van de wethouders Ipema en wethouder Westendorp enkele raadsleden en ambtenaren goed vertegenwoordigd. Mevrouw Kuijpers begon met in het kort de drie wetten te bespreken.

De participatiewet van 2015 regelt dat ieder zo volwaardig mogelijk kan meedoen aan het arbeidsproces. Uitgansgpunt is meedoen naar vermogen, mocht dat niet lukken dan is er het vangnet van de bijstand. De WMO van 2015 regelt dat het voor ieder mogelijk moet zijn om mee te doen binnen de samenleving. De grote wijziging van de WMO in 2015 is dat de compensatieplicht voor de gemeente is gewijzigd in zorgplicht.

Jeugdwet

De Jeugdwet van 2015 regelt dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Er wordt gebruik makend van de eigen kracht van jeugdigen, hun ouders en hun sociale omgeving in en zo vroeg mogelijk stadium hulp geboden aan kwetsbare jongeren. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk dat voor een probleem vaak meerdere wetten in samenhang een rol spelen. Probleem is echter dat de regelgeving van de verschillende wetten soms oplossingen blokkeren, waardoor mensen van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden. Dit is iets dat de gemeente Noordenveld voor zijn inwoners wel voorkomen. Dat kan door gebruik te maken van de omgekeerde toets. Medewerkers van de gemeente worden daarom op dit moment getraind in het toepassen hiervan.

Omgekeerde toets

Bij een probleem kan je als eerste kijken naar is er een regel binnen de wet om de hulpvraag op te lossen. Is dat niet het geval dan is hulp niet mogelijk. Bij de omgekeerd toets wordt van het vinden van een oplossing voor de hulpvraag uitgegaan. Welke wet biedt daartoe mogelijkheden. Al zoekende kom je dan tot een passende oplossing. Dat wil niet zeggen dat altijd geldt u vraagt en wij draaien. Samen wordt begonnen met te kijken naar de eigen mogelijkheden van de hulpvrager en wanneer dat niet lukt wordt gekeken naar een algemene oplossing om ten slotte uit te komen bij maatwerk voor de hulpvraag.

Eindconclusie was dat het een zinvolle avond was waar duidelijk werd dat de gemeente er is voor zijn inwoners. (Foto's Miranda Stolze.)