Regelingen Novatec en ISD opgeheven

RODEN - Per 1 januari 2019 houden de gemeenschappelijke regelingen ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Noordenkwartier en Novatec op te bestaan. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan dan op in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vanaf dat moment neemt de gemeente Noordenveld geen diensten meer af voor de ISD en vallen er werkplekken bij Novatec weg. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten in het Westerkwartier en Noor-denveld stellen aan de raad voor akkoord te gaan met deze nieuwe manier van samenwerken. Hierdoor kunnen de beide gemeenschappelijke regelingen worden opgeheven. Via een nieuwe juridische or-ganisatievorm zijn alle medewerkers bij een van beide gemeenten, Noordenveld of Westerkwartier, geplaatst.

Novatec is een gemeenschappelijke regeling tussen de vier genoemde gemeenten en de gemeente Noordenveld en voert namens deze gemeenten de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit. Op 1 janu-ari aanstaande is Novatec ingepast in de detailstructuur van de gemeente Westerkwartier. Effectief blijft ‘Novatec’ als organisatieonderdeel (sociaal werkbedrijf) van de gemeente Westerkwartier bestaan, waarmee de infrastructuur in stand blijft.

Medewerkers ISD

De ISD Noordenkwartier is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld en voert namens deze gemeenten de Participatiewet uit. De gemeenten Grootegast en Zuidhorn hebben een eigen sociale dienst. Het ambtelijk personeel is met behoud van rechtspositie geplaatst in de formatie van de gemeente Westerkwartier of de gemeente Noordenveld. Vanaf 1 januari aanstaande voert de gemeente Noordenveld de Wsw en de Participatiewet zelfstandig uit in het Sociaal Domein. De gemeente Noordenveld neemt een groep van 60 WSW-medewerkers zelf in dienst. Voor mensen die via Noordenveld onder Begeleid Werken vallen en gedetacheerd zijn bij een bedrijf of instelling, neemt gemeente Noordenveld de contracten en administratieve afwikkeling van Novatec over.

Begeleiding (jobcoaching) van deze medewerkers koopt de gemeente in bij de ge-meente Westerkwartier. Binnen de gemeente Westerkwartier worden de Wsw-medewerkers geplaatst binnen een sociaal werkbedrijf.

Voor de medewerkers die wonen in Noordenveld en nu werken in de beschutte omgeving van Novatec, sluiten de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Het beroep op beschutte werkplekken neemt daarbij af als gevolg van het feit dat de instroom in de Wsw per 1 januari 2015 is gestopt.

Nieuwe instroom (zogenaamde ‘Nieuw Beschut’) is met de Participatiewet wel mogelijk.