Jaarrekening 2018 en Perspectiefnota 2020

Roden -De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van afgerond 3 miljoen door onder meer de kavelverkoop en hogere uitkering Gemeentefonds.

Echter is er, net als in andere gemeenten, een fors tekort van bijna 1,6 miljoen op het sociaal domein. Het tekort is opgevangen uit de reserve voor het sociaal domein. De perspectiefnota 2020 schetst een financieel negatiever beeld, dit vraagt de komende tijd om keuzes.

Terugblik 2018

In 2018 zijn een aantal bijzondere ontwikkelingen geweest. Zoals de aankoop van het Resato-pand samen met de provincie Drenthe voor de Health Hub, het behouden van de gevangenissen in Veenhuizen, de ondertekening van het convenant Dementievriendelijk Drenthe en het besluit om extra in te zetten de komende jaren op een preventief gezondheidsbeleid. Op het gebied van Duurzaamheid zijn in 2018 ook stappen gezet. Samen met de Energiecoöperatie NoordseVeld (ECN) zijn Roderwolde en Norg-West geselecteerd als pilotwijken om deze zo duurzaam mogelijk te maken. Er is een Junior Energiecoach ingezet die gezinnen leert op een leuke manier energie te besparen. Het project ‘schoon belonen’ is gestart waarbij scholen en verenigingen zelf de openbare ruimte rondom hun gebouw(en) schoon houden, zo wordt afval scheiden steeds gewoner. In 2018 zijn ook ingrijpende en onverwachte gebeurtenissen geweest. In augustus kwamen de eerste meldingen van schades aan woningen uit de wijk Middenveld binnen en bij obs De Marke was er een onveilige situatie ontstaan door roestvorming in de vloer, waardoor de school is gesloten en per direct een start is gemaakt met het bouwen van een noodlocatie.

Perspectiefnota 2020 vraagt om keuzes

De Perspectiefnota 2020 ter voorbereiding op de begroting bevat nog veel onzekerheden. Het is nog onduidelijk of het Rijk voldoende extra middelen beschikbaar stelt voor het sociaal domein. Ook de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, is nog een vraagteken. Wethouder Financiën Alex Wekema: “We moeten rekening houden met financiële tegenvallers en gaan kritisch kijken naar alle ambities. Mogelijk moeten we tot bijstellingen komen door projecten op een andere moment te laten starten of af te maken. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden de gemeentelijke inkomsten te vergroten. Bestaande budgetten worden nog eens kritisch onder de loep genomen. Hopelijk worden door het kabinet voldoende extra middelen voor zorg beschikbaar gesteld en valt ook de algemene uitkering uit het Gemeentefonds mee”. De komende maanden wordt toe gewerkt naar een sluitende begroting voor 2020, die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Enthousiasme en ambitie vasthouden

De gemeente Noordenveld wil een aantrekkelijke woon- en werkgemeente in een economisch stabiele regio blijven. De sterke positie in de regio Groningen-Assen biedt ontwikkelruimte voor de toekomst. Ruimte die het college onder andere wil benutten voor leefbare dorpen en wijken via woningbouw en dorpsplannen. Ook op het gebied van duurzaamheid wil het college in toenemende mate een bijdrage blijven leveren. Aan inwoners en belanghebbenden wordt gevraagd om actief mee te denken. De toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte wil het college verder verbeteren voor mensen met een beperking. Samen met scholen wordt ingezet op goed onderwijs in moderne energie neutrale scholen.

De raad stelt de jaarrekening 2018 en de perspectiefnota 2020 8 juli 2019 vast.