Plan Norgervaart ter inzag

HUIS TER HEIDE Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe maken bekend dat het ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) met ingang van 10 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Met dit plan wil de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide verbeteren. Het gaat om het verbreden van de wegberm en het aanleggen van veilige oversteken en nieuwe (fiets)bruggen.

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zijn het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de bijbehorende stukken vanaf 10 april tot en met 21 mei digitaal in te zien op www.provincie.drenthe.nl/n373 . Ook is het in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.9922.IPN373NGHtH.OW01. Of in het provinciehuis in Assen (info 0592-36 55 55).

Gedurende de periode van inzage kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Woensdag 17 april houdt de provincie samen met de gemeenten Midden-Drenthe, Assen en Noordenveld een inloopbijeenkomst over het ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373). De inloopbijeenkomst vindt plaats in hotel Van der Valk te Assen. Tussen 17.00 en 20.30 uur is er info over het ontwerp provinciaal inpassingsplan.

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In het inpassingsplan leest u de details van de nieuwe situatie. In het geval van de N373 valt daarbij te denken aan waar de weg precies komt te liggen, hoe breed deze is, hoe het wegprofiel eruitziet en onder welke voorwaarden de reconstructie kan worden uitgevoerd. In het plan komen ook andere aspecten aan bod, zoals ecologie, bodem, geluidhinder en luchtkwaliteit. Wat niet in het plan staat, is bijvoorbeeld bebording en maximumsnelheid. Dit wordt geregeld met een verkeersbesluit. Voor een duidelijk overzicht van het plangebied zie www.provincie.drenthe.nl/n373

Voor meer informatie over dit inpassingsplan: Foppe Koen van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of f.koen@drenthe.nl