Gewijzigd inspraakbesluit welstandsnota Oosterveld Norg

RODEN

B en W van Noordenveld hebben het voornemen om de begrenzing van welstandsgebied '5. Norg – woongebieden individueel' van de gemeentelijke welstandsnota aan te passen zodat het gedeelte van het bestemmingsplan Oosterveld ten westen van de bestemming 'V – verkeersdoeleinden' (het gebied binnen de banaan) daaronder valt.

Omdat de ter inzage liggende stukken niet tijdig raadpleegbaar waren op de gemeentelijke website is besloten de terinzagelegging in zijn geheel over te doen. In het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet de bebouwing die op grond van het bestemmingsplan Oosterveld in de eerste fase mogelijk wordt gemaakt worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Aan de welstandscommissie is de taak opgedragen om deze toetsing uit te voeren. Hiervoor gebruikt de commissie de criteria die de gemeenteraad heeft vastgesteld in de welstandsnota. Deze redelijk eisen van welstand zijn in de nota opgenomen in de vorm van algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria. Voor het plangebied Oosterveld gelden op dit moment de criteria van welstandsgebied '44. Buitengebied – oude veldontginningen (I)'. In de toelichting van het bestemmingsplan Oosterveld is aangegeven dat met betrekking tot de woningen die in de eerste fase (het gebied binnen de banaan) gebouwd kunnen worden qua bouwregels aansluiting is gezocht bij de bestaande bebouwing in het aangrenzende woongebied (het gebied Drostenlaan, Ettenlaan, Schepenlaan, Eerste Laan, Tweede Laan, Volmachtenlaan). Het is gewenst dat ook qua welstandscriteria voor de eerste fase van het Oosterveld (het gebied binnen de banaan) aansluiting wordt gezocht bij de criteria die gelden voor de bestaande bebouwing in dit aangrenzende woongebied. Voor deze bestaande bebouwing gelden de criteria van welstandsgebied '5. Norg – woongebieden individueel'.

Begrenzing

Door de begrenzing van dit welstandsgebied in oostelijke richting aan te passen tot aan de strook die op de plankaart van het bestemmingsplan Oosterveld is aangeduid met de bestemming 'V – verkeersdoeleinden' wordt dit bereikt. Door deze wijziging van de begrenzing wordt bereikt dat de bebouwing in de eerste fase van het Oosterveld (het gebied binnen de banaan) aan dezelfde welstandscriteria moet voldoen als de bestaande bebouwing in het aangrenzende gebied. Het beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend betreft het voornemen om de begrenzing van welstandsgebied '5. Norg – woongebieden individueel' van de gemeentelijke welstandsnota aan te passen tot aan de strook die op de plankaart van het bestemmingsplan Oosterveld is aangeduid met de bestemming 'V – verkeersdoeleinden' (het gebied binnen de banaan), zoals dat is aangegeven in het raadsbesluit van 29 juni 2016, RV16.0094. De gemeenteraad verleent inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben. Het voorstel tot aanpassing van de begrenzing van welstandsgebied '5. Norg – woongebieden individueel' van de gemeentelijke welstandsnota ligt met ingang van 28 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast wordt een link naar het voorstel gepubliceerd op de website van de gemeente Noordenveld. Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken bestaat de gelegenheid om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het voorstel. Mondelijk toelichten van zienswijzen kan maandag 15 augustus om 16.00 uur tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis te Roden (aanmelding uiterlijk vrijdag 12 augustus om 12.00 uur via telefoon 14 050 of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld postbus@gemeentenoordenveld.nl).

Auteur

ggeersing